Przepisy prawa spadkowego przewidują instytucję niegodności dziedziczenia. Dzieje się tak, gdy spadkobierca dopuścił się umyślnie ciężkiego przestępstwa przeciwko spadkodawcy, podstępem lub groźbą nakłonił spadkodawcę do sporządzenia lub odwołania testamentu albo w taki sam sposób przeszkodził mu w dokonaniu jednej z tych czynności lub umyślnie ukrył lub zniszczył testament spadkodawcy, podrobił lub przerobił jego testament albo świadomie skorzystał z testamentu przez inną osobę podrobionego lub przerobionego. Jedną z powyższych sytuacji stwierdza sąd. W takich sytuacjach spadkobierca zostaje wyłączony z otwarcia spadku.