Postepowanie przed poszczególnymi organami administracji publicznej normowane jest przez Kodeks postepowania administracyjnego. Każdy, kto ma pewien interes prawny na podstawie przepisów powołanej ustawy może wystąpić do odpowiedniego organu z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy. Kancelarie zajmujące się postępowaniem administracyjnym pomagają swoim klientom dochować wszelkiego rodzaju formalności związanych z uczestnictwem w takim postępowaniu, a także reprezentują ich w razie zaistnienia takiej potrzeby.