Obrót gospodarczy opiera się na różnego rodzaju umowach zawieranych pomiędzy kontrahentami. Niepoprawnie sporządzona umowa prawna między stronami może prowadzić do bezskuteczności podjętych działań. Istotnym jest więc, aby sporządzenie umowy, która nie będzie zawierała postanowień niezgodnych z prawem lub sprawdzenie istniejącej już umowy pod kątem jej zgodności z normami prawa powszechnie obowiązującego.