Prowadzenie wspólnoty czy spółdzielni mieszkaniowej wymaga dochowania wielu formalności. Zarówno jedna jak i druga posiada własny statut oraz formy działalności, mają swoje wyodrębnione zadania, których ogólnym celem jest dbanie o interesy mieszkańców. Podobnie jak spółki prawa handlowego spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe działają przy pomocy swoich organów. Usługi prawne z zakresu obsługi spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych w głównej mierze koncentrują się na ich bieżącej obsłudze oraz pomocy przy ewentualnych sporach z innymi podmiotami.