Zamówienie publiczne jest umowa odpłatną zawieraną między administracja rządowa lub samorządową a wykonawcą, której przedmiotem mogą być usługi, dostawy lub roboty budowlane. Prawo zamówień publicznych zakłada wiele rodzajów zamówień publicznych. Zamawiającemu przysługują roszczenia ochronne w przypadku gdyby zamawiający nie wywiązywał się z umowy.