Polityka prywatności

Poniższa Polityka Prywatności określa zasady zapisywania i uzyskiwania dostępu do danych na Urządzeniach Użytkowników korzystających z Serwisu do celów świadczenia usług drogą elektroniczną przez Administratora oraz zasady gromadzenia i przetwarzania danych osobowych Użytkowników, które zostały podane przez nich osobiście i dobrowolnie za pośrednictwem narzędzi dostępnych w Serwisie.

Integralną częścią poniższej Polityki Prywatności jest Polityka Plików Cookies oraz Klauzula Informacyjna RODO, które łącznie określają zasady gromadzenia i przetwarzania danych przez serwis PolecajPrawnika.pl.

 

§1 Definicje

 • Serwis – serwis internetowy „PolecajPrawnika.pl” działający pod adresem https://polecajprawnika.pl
 • Serwis zewnętrzny – serwisy internetowe partnerów, usługodawców lub usługobiorców współpracujących z Administratorem
 • Administrator Serwisu / Danych lub Usługodawca – Administratorem Serwisu oraz Administratorem Danych (dalej Administrator) jest firma „LawStars Prosta Spółka Akcyjna”, prowadząca działalność pod adresem: ul. Sądowa 2/11, 20-027 Lublin, o nadanym numerze identyfikacji podatkowej (NIP): 5272978863, o nadanym numerze KRS: 0000933967 i REGON: 520554233 świadcząca usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu
 • Prawnik lub Usługobiorca – współpracująca kancelaria prawna lub indywidualny prawnik świadczący usługi za pośrednictwem Serwisu.
 • Użytkownik lub Klient– osoba fizyczna, dla której Administrator świadczy usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu.
 • Urządzenie – elektroniczne urządzenie wraz z oprogramowaniem, za pośrednictwem którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu
 • Cookies (ciasteczka) – dane tekstowe gromadzone w formie plików zamieszczanych na Urządzeniu Użytkownika
 • RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
 • Dane osobowe – oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej
 • Przetwarzanie – oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie;
 • Ograniczenie przetwarzania – oznacza oznaczenie przechowywanych danych osobowych w celu ograniczenia ich przyszłego przetwarzania
 • Profilowanie – oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się
 • Zgoda – zgoda osoby, której dane dotyczą oznacza dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli, którym osoba, której dane dotyczą, w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwala na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych
 • Naruszenie ochrony danych osobowych – oznacza naruszenie bezpieczeństwa prowadzące do przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utracenia, zmodyfikowania, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych
 • Pseudonimizacja – oznacza przetworzenie danych osobowych w taki sposób, by nie można ich było już przypisać konkretnej osobie, której dane dotyczą, bez użycia dodatkowych informacji, pod warunkiem że takie dodatkowe informacje są przechowywane osobno i są objęte środkami technicznymi i organizacyjnymi uniemożliwiającymi ich przypisanie zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej
 • Anonimizacja – Anonimizacja danych to nieodwracalny proces operacji na danych, który niszczy / nadpisuje „dane osobowe” uniemożliwiając identyfikację, lub powiązanie danego rekordu z konkretnym użytkownikiem lub osobą fizyczną.

§2 Inspektor Ochrony Danych

Na podstawie Art. 37 RODO, Administrator nie powołał Inspektora Ochrony Danych.

W sprawach dotyczących przetwarzania danych, w tym danych osobowych, należy kontaktować się bezpośrednio z Administratorem.

§3 Rodzaje Plików Cookies

 • Cookies wewnętrzne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez system teleinformatyczny Serwisu
 • Cookies zewnętrzne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez systemy teleinformatyczne Serwisów zewnętrznych. Skrypty Serwisów zewnętrznych, które mogą umieszczać pliki Cookies na Urządzeniach Użytkownika zostały świadomie umieszczone w Serwisie poprzez skrypty i usługi udostępnione i zainstalowane w Serwisie
 • Cookies sesyjne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis podczas jednej sesji danego Urządzenia. Po zakończeniu sesji pliki są usuwane z Urządzenia Użytkownika.
 • Cookies trwałe – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis do momentu ich ręcznego usunięcia. Pliki nie są usuwane automatycznie po zakończeniu sesji Urządzenia chyba że konfiguracja Urządzenia Użytkownika jest ustawiona na tryb usuwanie plików Cookies po zakończeniu sesji Urządzenia.

§4 Bezpieczeństwo składowania danych

 • Mechanizmy składowania i odczytu plików Cookies – Mechanizmy składowania, odczytu i wymiany danych pomiędzy plikami Cookies zapisywanymi na Urządzeniu Użytkownika a Serwisem są realizowane poprzez wbudowane mechanizmy przeglądarek internetowych i nie pozwalają na pobieranie innych danych z Urządzenia Użytkownika lub danych innych witryn internetowych, które odwiedzał Użytkownik, w tym danych osobowych ani informacji poufnych. Przeniesienie na Urządzenie Użytkownika wirusów, koni trojańskich oraz innych robaków jest także praktycznie niemożliwe.
 • Cookies wewnętrzne – zastosowane przez Administratora pliki Cookies są bezpieczne dla Urządzeń Użytkowników i nie zawierają skryptów, treści lub informacji mogących zagrażać bezpieczeństwu danych osobowych lub bezpieczeństwu Urządzenia z którego korzysta Użytkownik.
 • Cookies zewnętrzne – Administrator dokonuje wszelkich możliwych działań w celu weryfikacji i doboru partnerów serwisu w kontekście bezpieczeństwa Użytkowników. Administrator do współpracy dobiera znanych, dużych partnerów o globalnym zaufaniu społecznym. Nie posiada on jednak pełnej kontroli nad zawartością plików Cookies pochodzących od zewnętrznych partnerów. Za bezpieczeństwo plików Cookies, ich zawartość oraz zgodne z licencją wykorzystanie przez zainstalowane w serwisie Skrypty, pochodzących z Serwisów zewnętrznych, Administrator nie ponosi odpowiedzialności na tyle na ile pozwala na to prawo. Lista partnerów zamieszczona jest w dalszej części Polityki Prywatności.
 • Kontrola plików Cookies
  • Użytkownik może w dowolnym momencie, samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące zapisywania, usuwania oraz dostępu do danych zapisanych plików Cookies przez każdą witrynę internetową w ustawieniach swojej przeglądarki.
  • Użytkownik może zmienić zgodę i wyłączyć obsługę innych niż niezbędne pliki Cookies bezpośrednio na stronie Polityka Plików Cookies.
  • Użytkownik może w dowolnym momencie usunąć wszelkie zapisane do tej pory pliki Cookies korzystając z narzędzi Urządzenia Użytkownika, za pośrednictwem którego Użytkownik korzysta z usług Serwisu.
 • Zagrożenia po stronie Użytkownika – Administrator stosuje wszelkie możliwe środki techniczne w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych umieszczanych w plikach Cookies. Należy jednak zwrócić uwagę, że zapewnienie bezpieczeństwa tych danych zależy od obu stron w tym działalności Użytkownika. Administrator nie bierze odpowiedzialności za przechwycenie tych danych, podszycie się pod sesję Użytkownika lub ich usunięcie, na skutek świadomej lub nieświadomej działalność Użytkownika, wirusów, koni trojańskich i innego oprogramowania szpiegującego, którymi może jest lub było zainfekowane Urządzenie Użytkownika. Użytkownicy w celu zabezpieczenia się przed tymi zagrożeniami powinni stosować się do powszechnie obowiązujących zaleceń bezpiecznego korzystania z internetu.
 • Przechowywanie danych osobowych – Administrator zapewnia, że dokonuje wszelkich starań, by przetwarzane dane osobowe wprowadzone dobrowolnie przez Użytkowników były bezpieczne, dostęp do nich był ograniczony i realizowany zgodnie z ich przeznaczeniem i celami przetwarzania. Administrator zapewnia także, że dokonuje wszelkich starań w celu zabezpieczenia posiadanych danych przed ich utratą, poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń fizycznych jak i organizacyjnych.
 • Przechowywanie haseł – Administrator oświadcza, że hasła przechowywane są w zaszyfrowanej postaci, używając najnowszych standardów i wytycznych w tym zakresie. Deszyfracja podawanych w Serwisie haseł dostępu do konta jest praktycznie niemożliwa.

§5 Cele do których wykorzystywane są pliki Cookies

 • Usprawnienie i ułatwienie dostępu do Serwisu
 • Personalizacja Serwisu dla Użytkowników
 • Umożliwienie Logowania do serwisu
 • Marketing, Remarketing w serwisach zewnętrznych
 • Usługi serwowania reklam
 • Usługi afiliacyjne
 • Prowadzenie statystyk (użytkowników, ilości odwiedzin, rodzajów urządzeń, łącze itp.)
 • Serwowanie usług multimedialnych
 • Świadczenie usług społecznościowych

§6 Cele przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe dobrowolnie podane przez Użytkowników są przetwarzane w jednym z następujących celów:

 • zawarcia i wykonania umowy o korzystanie z serwisu PolecajPrawnika.pl, aby umożliwić korzystanie przez Ciebie z narzędzi online do obsługi kancelarii prawnej oraz z usług podmiotów współpracujących z PolecajPrawnika.pl (Prawników), w szczególności poprzez udostępnienie Twoich danych Prawnikowi, gdy zawrzesz z nim umowę za pomocą serwisu PolecajPrawnika.pl – takie przetwarzanie Twoich danych osobowych jest niezbędne do realizacji umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • analizy sytuacji prawnej przed zawarciem umowy – takie przetwarzanie Twoich danych osobowych jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu PolecajPrawnika.pl (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), jakim jest przetwarzanie niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, dane będą przetwarzane do przekazania wyników analizy;
 • marketingu produktów lub usług PolecajPrawnika.pl (z wyłączeniem marketingu bezpośredniego) – przetwarzanie Twoich danych osobowych w tym celu odbywać się będzie w realizacji prawnie uzasadnionego interesu PolecajPrawnika.pl (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), którym jest możliwość prowadzenia marketingu własnych produktów i usług;
 • marketingu bezpośredniego produktów lub usług PolecajPrawnika.pl – takie przetwarzanie Twoich danych osobowych jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu PolecajPrawnika.pl (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), jakim jest możliwość prowadzenia marketingu własnych produktów i usług, polegającego na bezpośredniej komunikacji z Tobą w celu reklamy i promocji usług PolecajPrawnika.pl w tym w zakresie obsługi zgłoszeń (np. przez formularz kontaktowy, czat, e-mail, rozmowy telefoniczne);
 • kontaktu na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda (art. 6 ust.1 lit. a RODO) wyrażona poprzez działania potwierdzające. Podanie adresu e-mail oznacza wyrażenie zgody na przesłanie informacji handlowych drogą elektroniczną. Podanie numeru telefonu oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie telekomunikacyjnego urządzenia końcowego oraz automatycznych systemów wywołujących do marketingu bezpośredniego. Administrator przetwarza Twoje dane osobowe do czasu cofnięcia zgody lub złożenia sprzeciwu;
 • profilowania/grupowania (tj. prowadzenia analiz, które mogą dotyczyć również danych osobowych, oraz grupowania klientów – w celu dostosowania naszych produktów lub usług oraz ich marketingu do Twoich preferencji, a także do preferencji zidentyfikowanych przez nas określonych grup klientów) – przetwarzanie Twoich danych osobowych w tym celu odbywać się będzie w realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • badania preferencji w zakresie zapotrzebowania na usługi PolecajPrawnika.pl lub Prawników (m.in. w postaci ankiet telefonicznych, sms-owych lub e-mailowych) – co jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu PolecajPrawnika.pl (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), którym jest możliwość ustalenia katalogu produktów i usług interesujących klientów oraz poziomu ich zadowolenia z usług PolecajPrawnika.pl lub usług Prawników;
 • ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, związanymi z zawartą umową lub z przetwarzaniem Twoich danych osobowych – przetwarzanie Twoich danych osobowych w tym zakresie jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu PolecajPrawnika.pl (art. 6 ust.1 lit. f RODO), jakim jest możliwość ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami;
 • wypełniania ciążących na PolecajPrawnika.pl obowiązków prawnych, wynikających z właściwych przepisów prawa – przetwarzanie Twoich danych osobowych w tym przypadku jest niezbędne do wypełnienia wymogów prawnych, którym podlega PolecajPrawnika.pl (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 • tworzenia zestawień, analiz, statystyk na wewnętrzne potrzeby PolecajPrawnika.pl (w tym raportowanie, planowanie rozwoju usług, prace rozwojowe w systemie PolecajPrawnika.pl, tworzenie modeli statystycznych) – takie przetwarzanie Twoich danych osobowych jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu PolecajPrawnika.pl (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), którym jest analiza i rozwój działalności;
 • wdrażania nowych lub rozwijania rozwiązań/funkcjonalności systemów/aplikacji PolecajPrawnika.pl (rozwój funkcjonalności aplikacji, testowanie wprowadzanych nowych rozwiązań, analiza rodzaju koniecznych do wprowadzenia nowych funkcjonalności, tworzenie narzędzi/raportów analitycznych itp.) – takie przetwarzanie Twoich danych osobowych jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu PolecajPrawnika.pl (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), którym jest rozwijanie i zapewnianie bezpieczeństwa działania systemów/aplikacji PolecajPrawnika.pl.

Dane o Użytkownikach gromadzone anonimowo i automatycznie są przetwarzane w jednym z następujących celów:

 • Prowadzenie statystyk
 • Remarketing/retargeting
 • Serwowanie reklam dostosowanych do preferencji Użytkowników
 • Obsługi programów afiliacyjnych
 • Zapewnienia prawnie uzasadnionego interesu Administratora

§7 Pliki Cookies Serwisów zewnętrznych

Administrator w Serwisie wykorzystuje skrypty Javascript i komponenty webowe partnerów, którzy mogą umieszczać własne pliki Cookies na Urządzeniu Użytkownika. Pamiętaj, że w ustawieniach swojej przeglądarki możesz sam decydować o dozwolonych plikach Cookies jakie mogą być używane przez poszczególne witryny internetowe. Poniżej znajduje się lista partnerów lub ich usług zaimplementowanych w Serwisie, mogących umieszczać pliki Cookies:

Usługi świadczone przez podmioty trzecie są poza kontrolą Administratora. Podmioty te mogą w każdej chwili zmienić swoje warunki świadczenia usług, polityki prywatności, cel przetwarzania danych oraz sposobów wykorzystywania plików Cookies.

§8 Rodzaje gromadzonych danych

Serwis gromadzi dane o Użytkownikach. Cześć danych jest gromadzona automatycznie i anonimowo, a część danych to dane osobowe podane dobrowolnie przez Użytkowników w trakcie zapisywania się do poszczególnych usług oferowanych przez Serwis.

Anonimowe dane gromadzone automatycznie:

 • Adres IP
 • Typ przeglądarki
 • Rozdzielczość ekranu
 • Przybliżona lokalizacja
 • Otwierane podstrony serwisu
 • Czas spędzony na odpowiedniej podstronie serwisu
 • Rodzaj systemu operacyjnego
 • Adres poprzedniej podstrony
 • Adres strony odsyłającej
 • Język przeglądarki
 • Prędkość łącza internetowego
 • Dostawca usług internetowych

Dane gromadzone podczas zgłoszenia sprawy/rejestracji:

 • Imię / nazwisko
 • Login
 • Adres e-mail
 • Adres zamieszkania
 • Numer telefonu
 • Numery kont bankowych, PESEL, NIP i REGON zawarte w dokumentach dostarczonych do analizy
 • Adres IP (zbierane automatycznie)

Dane gromadzone podczas zapisu do usługi Newsletter

 • Imię / nazwisko / pseudonim
 • Adres e-mail
 • Numer telefonu
 • Adres IP (zbierane automatycznie)

Dane gromadzone podczas dodawania opinii i komentarza

 • Imię i nazwisko / pseudonim
 • Adres e-mail
 • Treść opinii i komentarza wraz z typem relacji z prawnikiem
 • Adres IP (zbierane automatycznie)

Część danych (bez danych identyfikujących) może być przechowywana w plikach Cookies. Cześć danych (bez danych identyfikujących) może być przekazywana do dostawcy usług statystycznych.

§9 Dostęp do danych osobowych przez podmioty trzecie

Co do zasady jedynym odbiorcą danych osobowych podawanych przez Użytkowników jest Administrator. Dane gromadzone w ramach świadczonych usług nie są przekazywane i udostępnianie podmiotom trzecim innym niż Prawnicy i Partnerzy.

Dostęp do danych (najczęściej na podstawie Umowy powierzenia przetwarzania danych lub udostępniania danych) mogą posiadać Prawnicy, Partnerzy oraz podmioty, odpowiedzialne za utrzymania infrastruktury i usług niezbędnych do prowadzenia serwisu tj.:

 • Firmy hostingowe, świadczące usługi hostingu lub usług pokrewnych dla Administratora
 • Firmy, za pośrednictwem których świadczona jest usługa Newslettera
 • Firmy, za pośrednictwem których promowane są ogłoszenia o pracę
 • Firmy serwisowe i wsparcia IT dokonujące konserwacji lub odpowiedzialne za utrzymanie infrastruktury IT
 • Firmy odpowiedzialne za prowadzenie księgowości Administratora (w przypadku dokonywania transakcji zakupu w Serwisie)

Powierzanie przetwarzania danych osobowych – Prawnicy

Dane osobowe będą udostępnione podmiotom współpracującym z administratorem w związku z realizacją umowy, w tym podmiotom zajmującym się profesjonalną obsługą prawną. Jeśli zdecydujesz się na skorzystanie z usług podmiotów współpracujących z PolecajPrawnika.pl (Prawników) i za pomocą serwisu PolecajPrawnika.pl zgłosisz sprawę PolecajPrawnika.pl – wykonując zawartą z Tobą umowę o korzystanie z serwisu PolecajPrawnika.pl – udostępni danemu Prawnikowi Twoje dane w zakresie niezbędnym do tego, by mógł on wykonać wybraną przez Ciebie usługę. Prawnik będzie wtedy przetwarzać Twoje dane jako osobny administrator w celu wykonania zawartej przez niego z Tobą umowy o świadczenie wybranej przez Ciebie usługi i samodzielnie będzie ponosić odpowiedzialność z tym związaną.

Będziesz mógł też odrębnie udzielić Prawnikowi zgód na przetwarzanie przez niego Twoich danych w innych celach. Prawnik, realizując własne cele (np. marketing), będzie mógł też korzystać z narzędzi udostępnianych mu przez PolecajPrawnika.pl. Wtedy PolecajPrawnika.pl w imieniu takiego Prawnika będzie kierować do Ciebie marketing, rekomendacje lub informacje o promocjach. Informujemy, że wskazany Prawnik może modyfikować wskazaną politykę prywatności bez zgody Administratora. Dane osobowe Prawników i ich pracowników są przetwarzane na podstawie umów bilateralnych z serwisem PolecajPrawnika.pl. W zakresie nie objętym powyższymi ustaleniami zastosowanie mają zapisy niniejszego dokumentu.

W celu wykonania Umowy Serwis umożliwia integrację zewnętrznych usług za pomocą interfejsu API firmy Google LLC w celu umożliwienia Prawnikom zarządzania swoją wizytówką, pozycją i reputacją w wyszukiwarce Google oraz dostępem i synchronizacją kalendarza oraz korzystania z dysku sieciowego Google Drive w ramach Serwisu PolecajPrawnika.pl. Podobnie interfejs API firmy Microsoft jest wykorzystywany w celu umożliwienia dostępu i synchronizacji kalendarza, usługi Microsoft Teams oraz korzystania z dysku sieciowego OneDrive w ramach Serwisu PolecajPrawnika.pl.

Administratorem danych osobowych osób innych niż Użytkownicy, wprowadzonych przez Usługobiorcę do Serwisu, jest Usługobiorca. Przetwarzanie przez Usługodawcę danych dotyczących osób innych niż Użytkownicy, wprowadzonych przez Usługobiorcę do Serwisu następuje na podstawie Umowy powierzenia danych pomiędzy Usługobiorcą i Usługodawcą, stanowiącej Załącznik nr 1 do Regulaminu Serwisu.

Powierzenie przetwarzania danych osobowych – Newsletter

Administrator w celu świadczenia usługi Newsletter, korzysta z usług podmiotu trzeciego – serwisu HubSpot. Dane wprowadzone w formularzu zapisu do Newslettera są przekazywane, przechowywane i przetwarzane w serwisie zewnętrznym tego usługodawcy.

Informujemy, że wskazany podmiot może modyfikować wskazaną politykę prywatności bez zgody Administratora.

Powierzenie przetwarzania danych osobowych – agregatory ogłoszeń o pracę

Administrator w celu świadczenia usług promowania ogłoszeń o pracę, korzysta z usług podmiotów trzecich– serwisu Indeed oraz Jooble. Dane wprowadzone w ogłoszeniu o pracę są przekazywane, przechowywane i przetwarzane w serwisie zewnętrznym tego usługodawcy.

Informujemy, że wskazany podmiot może modyfikować wskazaną politykę prywatności bez zgody Administratora.

Powierzenie przetwarzania danych osobowych – Usługi Hostingu, VPS, Serwerów Dedykowanych lub rozwiązań chmurowych

Administrator w celu prowadzenia serwisu korzysta z usług zewnętrznego dostawcy hostingu, VPS lub Serwerów Dedykowanych – Hitme.pl oraz dostawcy usług chmurowych – OVH Cloud. Wszelkie dane gromadzone i przetwarzane w serwisie są przechowywane i przetwarzane w infrastrukturze usługodawcy zlokalizowanej na obszarze Unii Europejskiej. Istnieje możliwość dostępu do danych wskutek prac serwisowych realizowanych przez personel usługodawcy. Dostęp do tych danych reguluje umowa zawarta pomiędzy Administratorem a Usługodawcą.

Przekazanie danych osobowych – Usługi Księgowe

W przypadku zawarcia transakcji, część danych osobowych osób fizycznych lub dane osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, jest przekazywana podmiotowi świadczącemu na rzecz Administratora usługi księgowe . Przekazanie tych danych reguluje umowa zawarta pomiędzy Administratorem a Usługodawcą.

Przekazanie danych osobowych – Dostawcy płatności internetowych i ratalnych

W przypadku zawarcia transakcji, część danych osobowych osób fizycznych lub dane osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, jest przekazywana podmiotowi świadczącemu na rzecz Administratora lub Prawnika usługi płatnicze. Przekazanie tych danych reguluje umowa zawarta pomiędzy Administratorem a usługodawcą (BlueMedia) lub Prawnikiem a usługodawcą (Przelewy24).

§10 Sposób przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe podane dobrowolnie przez Użytkowników:

 • Dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy w ramach korzystania z usług związanych z obsługą Newslettera, udostępnianiem treści, serwowaniem reklam, promocją ogłoszeń o pracę i obsługą systemu CRM takich serwisów internetowych jak HubSpotIndeed, Twitter, Microsoft, Facebook, Google czy LinkedIn , zlokalizowanych na terenie Stanów Zjednoczonych.
 • Dane osobowe będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji (profilowania).

Dane anonimowe (bez danych osobowych) gromadzone automatycznie:

 • Dane anonimowe (bez danych osobowych) będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
 • Dane anonimowe (bez danych osobowych) mogą być wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji (profilowania).
  Profilowanie danych anonimowych (bez danych osobowych) nie wywołuje skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie nie wpływa na osobę, której dane podlegają automatycznemu podejmowaniu decyzji.
 • Dane anonimowe (bez danych osobowych) nie będą odsprzedawane podmiotom trzecim.

§11 Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Serwis gromadzi i przetwarza dane Użytkowników na podstawie:

 • Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
  • art. 6 ust. 1 lit. a
   osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów
  • art. 6 ust. 1 lit. b
   przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy
  • art. 6 ust. 1 lit. c
   przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze
  • art. 6 ust. 1 lit. f
   przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią
 • Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000)
 • Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 nr 171 poz. 1800)
 • Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 Nr 24 poz. 83)

§12 Okres przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe będą przetwarzane w okresie uzależnionym od celu przetwarzania:

 • w celu zawarcia i wykonania umowy – do momentu rozwiązania lub wygaśnięcia umowy, a następnie do momentu przedawnienia roszczeń;
 • w celu marketingu produktów lub usług (z wyłączeniem marketingu bezpośredniego) – do momentu rozwiązania lub wygaśnięcia umowy albo do momentu zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w tym celu;
 • w celu marketingu bezpośredniego produktów lub usług PolecajPrawnika.pl – do momentu rozwiązania lub wygaśnięcia umowy albo do momentu zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w tym celu;
 • w celu profilowania/grupowania – do momentu rozwiązania lub wygaśnięcia umowy albo do momentu zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w tym celu;
 • badania preferencji w zakresie zapotrzebowania na usługi – do momentu rozwiązania lub wygaśnięcia umowy albo do momentu zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w tym celu;
 • w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – do momentu przedawnienia tych roszczeń;
 • wypełniania obowiązków prawnych – do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów prawa;
 • w celu tworzenia zestawień, analiz, statystyk na wewnętrzne potrzeby – przez czas trwania umowy, a następnie do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy albo do momentu zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w tym celu;
 • w celu wdrażania nowych lub rozwijania rozwiązań/funkcjonalności systemów/aplikacji PolecajPrawnika.pl – do momentu rozwiązania lub wygaśnięcia umowy albo do momentu zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w tym celu.

Dane anonimowe (bez danych osobowych) gromadzone automatycznie:

Anonimowe dane statystyczne, niestanowiące danych osobowych, są przechowywane przez Administratora w celu prowadzenia statystyk serwisu przez czas nieoznaczony.

§13 Prawa Użytkowników związane z przetwarzaniem danych osobowych

Serwis gromadzi i przetwarza dane Użytkowników na podstawie:

 • Prawo dostępu do danych osobowych
  Użytkownikom przysługuje prawo uzyskania dostępu do swoich danych osobowych, realizowane na żądanie złożone do Administratora
 • Prawo do sprostowania danych osobowych
  Użytkownikom przysługuje prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe lub / oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, realizowane na żądanie złożone do Administratora
 • Prawo do usunięcia danych osobowych
  Użytkownikom przysługuje prawo żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia danych osobowych, realizowane na żądanie złożone do Administratora. W przypadku kont użytkowników, usunięcie danych polega na anonimizacji danych umożliwiających identyfikację Użytkownika. Administrator zastrzega sobie prawo wstrzymania realizacji żądania usunięcia danych w celu ochrony prawnie uzasadnionego interesu Administratora.
  W przypadku usługi Newsletter, Użytkownik ma możliwość samodzielnego usunięcia swoich danych osobowych korzystając z odnośnika umieszczonego w każdej przesyłanej wiadomości e-mail.
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych
  Użytkownikom przysługuje prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO, m.in. kwestionowania prawidłowość danych osobowych, realizowane na żądanie złożone do Administratora.
 • Prawo do przenoszenia danych osobowych
  Użytkownikom przysługuje prawo uzyskania od Administratora, danych osobowych dotyczących Użytkownika w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, realizowane na żądanie złożone do Administratora.
 • Prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
  Użytkownikom przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych w przypadkach określonych w art. 21 RODO, realizowane na żądanie złożone do Administratora.
 • Prawo wniesienia skargi
  Użytkownikom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

§14 Kontakt do Administratora

Z Administratorem można skontaktować się w jeden z poniższych sposobów:

§15 Wymagania Serwisu

 • Ograniczenie zapisu i dostępu do plików Cookies na Urządzeniu Użytkownika może spowodować nieprawidłowe działanie niektórych funkcji Serwisu.
 • Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieprawidłowo działające funkcje Serwisu w przypadku gdy Użytkownik ograniczy w jakikolwiek sposób możliwość zapisywania i odczytu plików Cookies.

§16 Linki zewnętrzne

W Serwisie – artykułach, postach, wpisach czy komentarzach Użytkowników mogą znajdować się odnośniki do witryn zewnętrznych, z którymi Właściciel serwisu nie współpracuje. Linki te oraz strony lub pliki pod nimi wskazane mogą być niebezpieczne dla Twojego Urządzenia lub stanowić zagrożenie bezpieczeństwa Twoich danych. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zawartość znajdującą się poza Serwisem.

§17 Zmiany w Polityce Prywatności

 • Administrator zastrzega sobie prawo do dowolnej zmiany niniejszej Polityki Prywatności bez konieczności informowania o tym Użytkowników w zakresie stosowania i wykorzystywania danych anonimowych lub stosowania plików Cookies.
 • Administrator zastrzega sobie prawo do dowolnej zmiany niniejszej Polityki Prywatności w zakresie przetwarzania Danych Osobowych, o czym poinformuje Użytkowników posiadających konta użytkownika lub zapisanych do usługi newsletter, za pośrednictwem poczty elektronicznej w terminie do 7 dni od zmiany zapisów. Dalsze korzystanie z usług oznacza zapoznanie się i akceptację wprowadzonych zmian Polityki Prywatności. W przypadku w którym Użytkownik nie będzie się zgadzał z wprowadzonymi zmianami, ma obowiązek usunąć swoje konto z Serwisu lub wypisać się z usługi Newsletter.
 • Wprowadzone zmiany w Polityce Prywatności będą publikowane na tej podstronie Serwisu.
 • Wprowadzone zmiany wchodzą w życie z chwilą ich publikacji.