Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez PolecajPrawnika.pl

§1. Postanowienia ogólne

 1. Definicje:
  1. Usługodawca lub PolecajPrawnika – LawStars Prosta Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (20-027) przy ul. Sądowa 2/11, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000933967, NIP 5272978863, REGON 520554233
  2. Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Usługodawcę pod adresem: https://www.polecajprawnika.pl/.
  3. Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę.
  4. Użytkownik – osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która (i) dokonała Rejestracji w Serwisie, lub (ii) dokonała rejestracji w Serwisie z wykorzystaniem serwisu Facebook lub Google, lub (iii) dokonała rezerwacji terminu u Profesjonalisty za pomocą Kalendarza wizyt, lub (iv) skorzystała z funkcjonalności zadawania pytań Profesjonalistom, lub (v) skorzystała z funkcjonalności wystawiania Zleceń w ramach Systemu aukcyjnego, lub (vi) skorzystała z funkcjonalności Płatności internetowych i ratalnych LegalRaty.
  5. Profesjonalista – korzystający z serwisu, będący prawnikiem, adwokatem, radcą prawnym, notariuszem, doradcą podatkowym lub inną osobą niewymienioną powyżej wykonującą czynności w zakresie usług prawnych.
  6. Kancelaria – miejsce wykonywania czynności w zakresie usług prawnych.
  7. Właściciel – korzystający z serwisu, który jest osobą upoważnioną do zarządzania informacjami o Kancelarii. Uprawnienia te są weryfikowane przez Usługodawcę.
  8. Usługobiorca – korzystający z Usług lub Usług płatnych, w tym w szczególności Profesjonalista, Kancelaria i jej Właściciel.
  9. Profil – zbiór informacji na temat Profesjonalisty umieszczony w Serwisie w postaci podstrony Serwisu posiadającej unikalny adres URL.
  10. Rejestracja – proces utworzenia Konta.
  11. Konto – wpis w bazie danych Serwisu, dotyczący Użytkowników lub Profesjonalistów, z którego wynika możliwość dostępu do określonych Usług.
  12. Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną polegająca na wysyłaniu i odbieraniu danych za pomocą publicznych systemów teleinformatycznych na indywidualne żądanie usługobiorcy – Użytkownika, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron.
  13. Usługi płatne – Usługi świadczone w ramach Pakietu Premium i Pakietu Premium Plus lub dodatkowe usługi dotyczące pozycjonowania Profilu Profesjonalisty w Serwisie.
  14. Kalendarz wizyt – program komputerowy będący narzędziem do zarządzania grafikiem pracy Profesjonalisty, umożliwiający Użytkownikowi dokonanie rezerwacji terminu u Profesjonalisty przez Internet oraz samodzielne dodawanie terminów dostępnych do zarezerwowania przez Profesjonalistę.
  15. System aukcyjny – program komputerowy będący narzędziem do składania i negocjowania warunków potencjalnych Zleceń Użytkownika na usługi prawne Profesjonalisty, umożliwiający Użytkownikowi dokonanie zapytania do wielu Profesjonalistów w celu wyboru najlepszego Profesjonalisty i wynegocjowania jak najlepszych warunków współpracy.
  16. Zlecenie – samodzielnie ustalane przez Użytkownika w ramach kryteriów wskazanych przez Serwis zapytanie w ramach Systemu aukcyjnego dotyczące możliwości i warunków świadczenia usługi prawnej przez Profesjonalistów na rzecz Użytkownika.
  17. Płatności internetowe i ratalne LegalRaty – usługa świadczona przez Dostawcę usług płatności na rzecz Kancelarii Profesjonalisty, na podstawie umowy zawartej przez Kancelarię Profesjonalisty z Dostawcą usług płatności LegalRaty, umożliwiająca przyjmowanie przez Dostawcę usług płatności na rzecz Kancelarii zapłaty od klienta Profesjonalisty za usługi prawne, przy użyciu metod płatności obsługiwanych przez Dostawcę usług płatności, np. przelew online, BLIK, płatności odroczone i ratalne.
  18. Dostawca usług płatności LegalRaty – podmiot świadczący usługi płatnicze na rzecz Kancelarii i Profesjonalistów w ramach usługi Płatności internetowe i ratalne LegalRaty: PayPro Spółką Akcyjną z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kanclerskiej 15, 60-327 Poznań, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, numer NIP 7792369887, o kapitale zakładowym wynoszącym 5.476.300,00 zł, w całości opłaconym, wpisana do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem podmiotu w UKNF IP24/2014, jako krajowa instytucja płatnicza.
  19. Umowa o przyjmowanie zapłaty przy użyciu instrumentów płatniczych – umowa o świadczenie usługi Płatności internetowe i ratalne LegalRaty zawierana między Kancelarią Profesjonalisty a Dostawcą usług płatności LegalRaty, wzór Umowy.
  20. Dostawca bramki płatniczej – podmiot świadczący usługi płatnicze na rzecz Usługodawcy: Blue Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Sopocie przy ulicy Powstańców Warszawy 6, 81-718 Sopot, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000320590, NIP 5851351185, REGON 191781561, o kapitale zakładowym w wysokości 2.000.000,00 zł, w całości opłaconym, wpisana do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem podmiotu w UKNF IP17/2013, jako krajowa instytucja płatnicza.
 2. Usługodawca świadczy Usługi na podstawie niniejszego Regulaminu.

§2. Rodzaje i zakres Usług

 1. Usługodawca świadczy między innymi następujące Usługi:
  1. umożliwia Użytkownikom publikowanie informacji i opinii o Profesjonalistach skatalogowanych według województw, miast i kategorii;
  2. udostępnia wyszukiwarkę Profesjonalistów, Kancelarii i ofert pracy;
  3. powiadamia o nowych informacjach i opiniach;
  4. umożliwia Użytkownikom zadawanie pytań zweryfikowanym Profesjonalistom;
  5. umożliwia zweryfikowanym Profesjonalistom podawanie i korygowanie informacji o sobie, odnoszenie się do opinii Użytkowników oraz odpowiadanie na zadane pytania;
  6. umożliwia rezerwację terminu u Profesjonalistów i w Kancelariach, które udostępniły taką możliwość;
  7. umożliwia Użytkownikom wystawiać zlecenia w Systemie aukcyjnym;
  8. umożliwia Profesjonalistom przyjmować zlecenia od Użytkowników w ramach Systemu aukcyjnego;
  9. pozwala Użytkownikom korzystać z podglądu spraw, kalendarza i rozliczeń udostępnianych przez Profesjonalistów;
  10. umożliwia Profesjonalistom publikować ogłoszenia o pracę;
  11. umożliwia Profesjonalistom publikować artykuły w bazie wiedzy.
 2. Usługodawca świadczy między innymi następujące Usługi płatne dla Profesjonalistów, które pozwalają:
  1. korzystać z systemu zarządzania sprawami i kontaktami;
  2. rejestrować czas pracy i fakturować klientów;
  3. zaproponować klientom Płatności internetowe i ratalne LegalRaty;
  4. korzystać z systemu zarządzania dokumentami za pośrednictwem integracji z narzędziami Google i Microsoft;
  5. udostępniać szczegóły sprawy i rozliczeń Użytkownikowi w ramach świadczonych na jego rzecz usług prawnych;
  6. udostępniać szczegóły sprawy innym uprawnionym Profesjonalistom z Kancelarii w celu wspólnej pracy zespołowej nad sprawą;
  7. pozycjonować swój Profil w Serwisie.
 3. PolecajPrawnika świadczy usługi polegające na informowaniu Użytkowników Internetu o praktyce zawodowej Profesjonalistów poprzez umieszczanie informacji o takiej praktyce w Internecie. Na życzenie Profesjonalistów PolecajPrawnika umieszcza również informacje o praktyce zawodowej Profesjonalistów na mapach internetowych oraz tworzy konta dla Profesjonalistów do zarządzania informacjami umieszczonymi na mapach. Na mapach internetowych umieszczony zostanie odnośnik (link) do Profilu Profesjonalisty w Serwisie.
 4. W celu świadczenia usług, o których mowa w ust. 3 PolecajPrawnika może nawiązywać z podmiotami trzecimi stosunki umowne, które są niezbędne dla świadczenia tych usług. W szczególności Usługodawca może zawierać umowy, których celem będzie:
  1. zapewnienie wysokiej pozycji w wynikach wyszukiwania wyszukiwarek internetowych,
  2. oznaczenie miejsca wykonywania praktyki zawodowej Profesjonalistów na mapach internetowych.
 5. Informacje i opinie o Profesjonalistach i Kancelariach publikowane są w formie rankingów, w których miejsce na liście zależy m.in. od otrzymanych opinii i aktywności Profilu i Konta.
 6. Pozycja Profesjonalisty w wynikach wyszukiwania w Serwisie może zależeć w szczególności od takich czynników jak dostępność terminów w Kalendarzu wizyt, poziom lub jakości uzupełnienia Profilu oraz zawarta z Usługodawcą odpłatna umowa.
 7. PolecajPrawnika świadczy usługi w zakresie przekazywania Zleceń na usługi prawne w ramach Systemu aukcyjnego. Kontakt inicjuje Użytkownik wystawiając w Serwisie Zlecenie, którego treść jest samodzielnie ustalana przez Użytkownika w ramach kryteriów wskazanych przez Serwis. Treść Zlecenia powinna nawiązywać do jednej z Usług oferowanych i opisanych w ramach Profilu przez Profesjonalistów oraz nie może wprowadzać w błąd potencjalnych Profesjonalistów, w szczególności co do zakresu zapotrzebowania na usługę prawną. Użytkownik odpowiada za zgodność Zlecenia ze stanem faktycznym oraz umieszczenie w nim wszystkich informacji istotnych dla złożenia oferty przez Profesjonalistę. Zamieszczenie Zlecenia powinno odzwierciedlać rzeczywiste zapotrzebowanie i zamiar skorzystania z usługi prawnej, której Zlecenie dotyczy oraz nie może naruszać powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Zlecenie dostępne jest dla wszystkich Profesjonalistów korzystających z Usług, których informacje powiązane i umieszczone w Profilu Zweryfikowanym, w tym między innymi zakres oferowanych usług prawnych, odpowiadają kryteriom wskazanym w Zleceniu tego Użytkownika.
 8. Dostęp do większości Usług Serwisu jest bezpłatny, w szczególności nie są pobierane opłaty za rejestrację oraz publikowanie podstawowych informacji o Profesjonalistach i Kancelariach, ogłoszeń o pracę czy też artykułów do bazy wiedzy. Usługodawca nie pobiera opłat za opinie i komentarze zamieszczane w Serwisie.
 9. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia opłat od dowolnych usług świadczonych w ramach Serwisu i jednocześnie zobowiązuje się poinformować o zmianach z odpowiednim wyprzedzeniem.
 10. Zapłata za usługi prawne Profesjonalisty przez Użytkownika wystawiającego zlecenie w Systemie aukcyjnym lub innego klienta Profesjonalisty może nastąpić z wykorzystaniem Płatności internetowych i ratalnych LegalRaty, jeżeli Kancelaria lub Profesjonalista, z którym Użytkownik lub inny klient Profesjonalisty zawiera umowę o wykonanie usług prawnych, zawarł Umowa o przyjmowanie zapłaty przy użyciu instrumentów płatniczych z Dostawcą usług płatności LegalRaty.
 11. PolecajPrawnika nie jest stroną Umowy o przyjmowanie zapłaty przy użyciu instrumentów płatniczych, która reguluje obowiązujące pomiędzy Profesjonalistą lub Kancelarią a Dostawcą usług płatności LegalRaty zasady otrzymywania zapłaty za usługi prawne z wykorzystaniem Płatności internetowych i ratalnych LegalRaty, w tym warunki dokonywania przez Dostawcę usług płatności LegalRaty wypłat środków pieniężnych zgromadzonych u Dostawcy usług płatności LegalRaty.
 12. Korzystanie z Płatności internetowych i ratalnych LegalRaty przez Wykonawcę następuje za pośrednictwem Konta. PolecajPrawnika przekazuje Dostawcy usług płatności informacje i dokumenty wymagane przez Dostawcę usług płatności LegalRaty w związku z korzystaniem przez Profesjonalistę z Płatności internetowych i ratalnych LegalRaty, a także przekazuje Profesjonaliście otrzymane od Dostawcy usług płatności LegalRaty informacje dotyczące korzystania przez Profesjonalistę z Płatności internetowych i ratalnych LegalRaty.
 13. W przypadku dokonywania przez Użytkownika wystawiającego Zlecenie lub innego klienta Profesjonalisty zapłaty z wykorzystaniem Płatności internetowych i ratalnych LegalRaty, PolecajPrawnika przekaże Dostawcy usług płatności LegalRaty dane Profesjonalisty oraz Użytkownika lub innego klienta Profesjonalisty wymagane przez tego dostawcę celem obsługi płatności podane przez nich lub zapisane w Koncie.
 14. W przypadku dokonywania przez Profesjonalistę lub Użytkownika zapłaty na rzecz Usługodawcy, PolecajPrawnika przekaże Dostawcy bramki płatniczej dane Profesjonalisty lub Użytkownika wymagane przez tego dostawcę celem obsługi płatności podane przez nich lub zapisane w Koncie.
 15. Usługodawca udostępnia za pośrednictwem Dostawcy bramki płatniczej następujące sposoby płatności: przelewy bankowe w technologiach: BLIK, Pay-by-link, PIS, Szybki przelew jak również rozwiązania portfelowe: Google Pay, Apple Pay oraz karty płatnicze: Visa, Visa Electron, Mastercard, MasterCard Electronic, Maestro.
 16. Usługodawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 17. Czas realizacji zamówienia na Usługi Płatne jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.

§3. Warunki świadczenia usług

 1. W celu korzystania z Usług należy spełnić poniższe warunki techniczne:
  1. posiadać dostęp do sieci Internet,
  2. posiadać przeglądarkę internetową (jedną z następujących): Firefox, Chrome, Safari, IE, Opera, zaktualizowaną do najnowszej wersji.
 2. Każdy korzystający z Internetu może zapoznawać się z informacjami i opiniami o Profesjonalistach oraz korzystać z wyszukiwarki.
 3. Każdy Użytkownik może zarezerwować termin u Profesjonalisty za pomocą Kalendarza Wizyt, pod warunkiem zweryfikowania numeru telefonu komórkowego oraz adresu e-mail. W niektórych przypadkach rezerwacja terminu u Profesjonalisty może wymagać podania nr PESEL. Podanie nr PESEL jest uzasadnione koniecznością identyfikacji Użytkownika przez Profesjonalistę lub Kancelarię.
 4. Zarezerwowanie wizyty u Profesjonalisty jest możliwe wyłącznie w przypadku wyrażenia przez Użytkownika wyraźnej zgody na przetwarzanie przez Usługodawcę danych osobowych Użytkownika o jego sytuacji prawnej (art. 9 ust. 2 lit. a Rozporządzenia 679/2016, tzw. RODO) oraz udostępnienia tych danych wybranemu Profesjonaliście. Usługodawca informuje, że brak wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika o jego sytuacji prawnej uniemożliwi zarezerwowanie wizyty. W trakcie umawiania wizyty przez Serwis Użytkownik może zdecydować się na wypełnienie ankiety dotyczącej jego sytuacji prawnej. Wyniki tej ankiety zostaną przekazane do wybranego przez Użytkownika Profesjonalisty, u którego Użytkownik umawia wizytę. Przekazanie takich danych ma pomóc Profesjonaliście w przygotowaniu się do wizyty.
 5. Użytkownik może również:
  1. wystawiać opinie o Profesjonalistach i Kancelariach;
  2. zadawać pytania zweryfikowanym Profesjonalistom;
  3. kontaktować się z Profesjonalistami za pomocą wiadomości prywatnych;
  4. komentować artykuły w bazie wiedzy;
  5. wystawiać zlecenia w Systemie aukcyjnym;
  6. korzystać z podglądu do swoich spraw, kalendarza i rozliczeń udostępnianych mu przez Profesjonalistów;
  7. zgłaszać nadużycia.
 6. Zadanie pytania zweryfikowanemu Profesjonaliście jest możliwe wyłącznie w przypadku wyrażenia przez Użytkownika wyraźnej zgody na przetwarzanie przez Usługodawcę danych osobowych Użytkownika o o jego sytuacji prawnej (art. 9 ust. 2 lit. a Rozporządzenia 679/2016, tzw. RODO) oraz udostępnienia tych danych wybranemu Profesjonaliście. Usługodawca informuje, że brak wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika o jego sytuacji prawnej uniemożliwi zadanie pytania.
 7. Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszenia świadczenia Usług w związku z modernizacją lub przebudową Serwisu albo z pracami konserwatorskimi systemu teleinformatycznego. Usługodawca dołoży starań, aby przerwy w świadczeniu Usług nie były uciążliwe dla Użytkowników.
 8. Usługodawca nie odpowiada za przerwy w świadczeniu Usług wynikające z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności stanowiących siłę wyższą (pożary, powodzie, klęski żywiołowe lub meteorologiczne itp.).
 9. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności względem Profesjonalisty lub Kancelarii za fakt niestawienia się przez Użytkownika w umówionym terminie, zarezerwowanym za pośrednictwem Kalendarza Wizyt. Usługodawca nie odpowiada wobec Użytkownika za brak możliwości zrealizowania zarezerwowanego za pomocą Kalendarza Wizyt terminu z przyczyn leżących po stronie Profesjonalisty lub Kancelarii. W przypadku konieczności odwołania wizyty zainteresowane strony obowiązane są odwołać rezerwację za pośrednictwem Serwisu.
 10. Profesjonalista ma możliwość zablokowania wybranym przez siebie Użytkownikom rezerwacji terminów wizyt za pomocą Kalendarza Wizyt. Usługodawca nie odpowiada za niedogodności jakie mogą wystąpić w związku z tym dla Użytkowników.

§4. Dodawanie opinii, komentarzy i informacji o Profesjonalistach i Kancelariach oraz zadawanie pytań

 1. Opinie opatrywane są podpisem Użytkownika, w formie imienia danego Użytkownika lub jego nazwy („nicka”) wykorzystywanego w systemie Facebook lub Google.
 2. Opinie i informacje o Profesjonalistach mogą dotyczyć wyłącznie działalności zawodowej Profesjonalisty.
 3. Opinie i informacje o Profesjonalistach mogą opierać się jedynie na osobistych doświadczeniach Użytkownika dotyczących danego Profesjonalisty (doświadczenia na linii Prawnik-Klient) i muszą one dotyczyć konsultacji prawnych lub wizyty, która miała miejsce. Nie jest dopuszczalne umieszczanie opinii wspólnych przez kilka osób, opinii dotyczących szeroko rozumianych spraw odnoszących się do kompetencji Sądu. Opinie i informacje nie mogą opierać się na relacjach osób trzecich, w tym małżonków, członków rodziny itp. Wyjątek stanowi zamieszczanie Opinii przez prawnych reprezentantów i pełnomocników.
 4. Jeden Użytkownik może zamieścić tylko jedną opinię na Profilu jednego Profesjonalisty. Opinia może dotyczyć kilku usług prawnych (wizyt, czynności, usług). Wielokrotne umieszczanie opinii przez tego samego Użytkownika jest zakazane, a system Usługodawcy blokuje możliwość dodawania kolejnych opinii. Użytkownik może jednak edytować poprzednio umieszczoną opinię.
 5. Niedozwolone jest zamieszczanie w opiniach treści reklamowych, marketingowych lub odnoszących się do tzw. lokowania produktu. Niedozwolone jest również umieszczanie w opiniach linków do stron internetowych.
 6. Niedozwolone jest umieszczanie opinii przez Profesjonalistów na własnych Profilach oraz jakiekolwiek próby manipulacji opiniami, informacjami i ocenami.
 7. Niedozwolone jest umieszczanie opinii i komentarzy, które nie są zgodne z prawdą.
 8. Informacje, opinie i komentarze nie mogą naruszać prawa, dóbr osobistych, ani zasad współżycia społecznego. W szczególności niedozwolone jest używanie w opiniach wyrażeń wulgarnych, niecenzuralnych i obraźliwych, stosowanie przezwisk, odnoszenie się do sfery prywatnej i rodzinnej, oskarżanie o popełnienie przestępstwa, wzywanie do stosowania przemocy lub do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej itp. Niedozwolone jest również dodawanie opinii, które mogą zostać uznane za pomówienie lub które kwestionują treści umieszczone przez Profesjonalistę w Serwisie lub kwestionują kwalifikacje zawodowe Profesjonalisty.
 9. Osoby zatrudnione lub współpracujące z tą samą Kancelarią nie mogą nawzajem dodawać opinii o innych osobach zatrudnionych lub współpracujących z tą Kancelarią. Profesjonaliści o tej samej specjalizacji nie mogą wzajemnie dodawać o sobie opinii.
 10. Użytkownik zamieszczając opinię w Serwisie oświadcza, że wystawiona przez niego opinia lub komentarz jest prawdziwy i zgodny z rzeczywistym stanem rzeczy.
 11. Usługodawca ma prawo odmówić opublikowania opinii, komentarzy i informacji, a już opublikowane opinie, komentarze i informacje usunąć, jeżeli są sprzeczne z niniejszym Regulaminem lub przepisami prawa. W przypadku usunięcia opinii, komentarzy lub informacji Użytkownikowi w stosunku do Usługodawcy nie przysługuje jakiekolwiek roszczenie.
 12. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść informacji, opinii i komentarzy przekazywanych przez Użytkowników lub Profesjonalistów.
 13. Usługodawca ma prawo wymagać od Użytkownika zamieszczającego opinię dodatkowej weryfikacji np. za pomocą konta w serwisie Facebook lub Google.
 14. Powyższe zasady stosuje się odpowiednio do pytań zadawanych zweryfikowanym Profesjonalistom i komentarzy zamieszczanych przy artykułach w bazie wiedzy.
 15. Zadając pytania Profesjonaliście, publikując opinię lub komentarz, Użytkownik udziela Usługodawcy niewyłącznej, nieograniczonej w czasie, nieodpłatnej licencji na terytorium całego świata na korzystanie z treści pytania, opinii, komentarza lub ich części wraz z dodanym do Profilu zdjęciem i wizerunkiem utrwalonym na tym zdjęciu, na polach eksploatacji takich jak: zwielokrotnianie techniką analogową i cyfrową, wprowadzanie do pamięci komputera, wprowadzanie do sieci komputerowej lub multimedialnej, wprowadzanie do obrotu, najem, dzierżawa, publiczne udostępnianie w miejscu i czasie wybranym przez Usługodawcę, wyświetlanie, nadawanie, reemitowanie, odtwarzanie, umieszczanie pytania w bazach danych, wykorzystania pytania w celu promocji Usługodawcy i publicznego prezentowania pytania w Serwisie. Usunięcie Konta przez Użytkownika nie ma wpływu na obowiązywanie powyższej licencji.
 16. Zadając Profesjonaliście pytanie prywatne, Użytkownik zezwala Usługodawcy na zanonimizowanie i moderację pytania oraz na jego umieszczenie i publiczne prezentowanie w Serwisie. Ust. 15 stosuje się.
 17. Użytkownik w zakresie określonym powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą względem Usługodawcy za szkody, jakie Usługodawca poniesie w związku z umieszczeniem w Systemie treści opublikowanych przez Użytkownika oraz korzystaniem przez Usługodawcę z treści na warunkach licencji i zgody wskazanych w ust. 15 powyżej.

§5. Profile Profesjonalistów, zweryfikowane Profile

 1. Utworzenie Profilu nowego Profesjonalisty wymaga podania co najmniej podstawowych informacji o nim.
 2. Podstawowe informacje o Profesjonaliście obejmują: tytuł zawodowy, imię i nazwisko, województwo, miejscowość wykonywania czynności w zakresie usług prawnych lub innych wskazanych w §1 pkt. 1 lit. e i kategorię Profesjonalisty, a także dane adresowe i kontaktowe miejsca przyjmowania pacjentów. Usługodawca zastrzega sobie wyłączne prawo do wprowadzania i edytowania informacji w zakresie numeru telefonu oraz innych danych kontaktowych Profesjonalisty. Samodzielnie zamieszczanie tego typu informacji na Profilach może skutkować usunięciem tych informacji oraz blokadą pola, na którym taką informację zamieszczono. Dostęp do zablokowanego pola Profilu odbywa się wówczas za pośrednictwem Usługodawcy.
 3. Jeden Profesjonalista może mieć wyłącznie jeden Profil. Niedozwolone jest utworzenie Profilu wspólnego dla kilku Profesjonalistów. Profile powtarzające się będą usuwane.
 4. W polach Profilu oznaczonych odpowiednim komentarzem nie można umieszczać innych informacji niż wynikające z tego komentarza. Dla uniknięcia wątpliwości w polu oznaczonym komentarzem “imię i nazwisko” można wpisać wyłącznie imię i nazwisko danego Profesjonalisty. Zasada ta stosuje się odpowiednio do innych pól.
 5. Każdy Profesjonalista może utworzyć swój Profil lub potwierdzić informacje zawarte na Profilu utworzonym uprzednio w Serwisie. W tym celu niezbędne jest dokonanie rejestracji w Serwisie.
 6. Profil utworzony lub potwierdzony przez Profesjonalistę oznaczony jest, jako „Profil zweryfikowany”.
 7. Na Profilu zweryfikowanym Profesjonalista otrzymuje dodatkowe uprawnienia, a w szczególności może:
  1. edytować informacje o sobie;
  2. dodać swoje zdjęcie;
  3. korzystać z Kalendarza wizyt i za jego pomocą umawiać wizyty;
  4. przyjmować zlecenia od Użytkowników w ramach Systemu aukcyjnego;
  5. odpowiadać na opinie wystawione przez Użytkowników w formie komentarzy;
  6. odpowiadać na zadane przez Użytkowników pytania;
  7. przeglądać statystyki Profilu;
  8. kontaktować się z Użytkownikami;
  9. publikować ogłoszenia o pracę;
  10. publikować artykuły w bazie wiedzy.
 8. Profesjonalista w ramach Usług płatnych otrzymuje dodatkowe uprawnienia, a w szczególności może:
  1. korzystać z systemu zarządzania sprawami i kontaktami;
  2. rejestrować czas pracy i fakturować klientów;
  3. zaproponować klientom Płatności internetowe i ratalne LegalRaty;
  4. korzystać z systemu zarządzania dokumentami;
  5. udostępniać szczegóły sprawy i rozliczeń Użytkownikowi w ramach świadczonych na jego rzecz usług prawnych;
  6. udostępniać szczegóły sprawy innym uprawnionym Profesjonalistom z Kancelarii w celu wspólnej pracy zespołowej nad sprawą;
  7. pozycjonować swój Profil w Serwisie.
  8. korzystać z zestawu narzędzi współpracy z innymi pracownikami i prawnikami w ramach Kancelarii.
 9. Profesjonalista może zamieszczać jedynie swoje zdjęcie, umożliwiające jego rozpoznanie. Zamieszczając zdjęcie w Serwisie, Profesjonalista wyraża zgodę na rozpowszechnianie i publiczne udostępnianie swojego wizerunku. Usunięcie Konta nie ma wpływu na powyższą zgodę. Zabrania się zamieszczania zdjęć innych osób, a także wszelkiego rodzaju utworów graficznych (np. logotypów). Zezwala się, ze względu na cechy formatu cyfrowego, na retusz fotografii, pod warunkiem, że będzie on polegał na zastosowaniu korekty globalnej, która polepsza jakość (np. nasycenie, kontrast). Nie zezwala się natomiast na stosowanie selektywnej obróbki w celu dodawania lub odejmowania elementów, łączenia kilku fotografii lub zmiany jej oryginalnej kompozycji. Zabronione jest również zamieszczanie zdjęć o zabarwieniu pornograficznym lub nielicujących z profesjonalnym charakterem Serwisu.
 10. Zdjęcie niespełniające powyższych kryteriów może zostać usunięte przez Usługodawcę bez ostrzeżenia i konieczności powiadomienia Profesjonalisty.
 11. Zamieszczając zdjęcie w Serwisie, Profesjonalista udziela Usługodawcy niewyłącznej, nieograniczonej w czasie, nieodpłatnej licencji na korzystanie ze zdjęcia na terytorium całego świata, na polach eksploatacji takich jak: zwielokrotnianie techniką analogową i cyfrową, wprowadzanie do pamięci komputera, wprowadzanie do sieci komputerowej lub multimedialnej, wprowadzanie do obrotu, najem, dzierżawa, publiczne udostępnianie w miejscu i czasie wybranym przez Usługodawcę, wyświetlanie, nadawanie, reemitowanie, odtwarzanie, umieszczanie zdjęcia w bazach danych, wykorzystania zdjęcia w celu promocji Usługodawcy i prezentacji zdjęcia w Serwisie. Usunięcie Konta przez Profesjonalistę nie ma wpływu na obowiązywanie powyższej licencji.
 12. Usługodawca ma prawo odmówić opublikowania informacji na temat Profesjonalisty, w tym zdjęcia, a opublikowane usunąć, jeżeli zostanie stwierdzona ich nieprawdziwość.
 13. Zamieszczając w Serwisie odpowiedź na pytanie lub artykuł w bazie wiedzy lub ogłoszenie o pracę, Profesjonalista udziela Usługodawcy niewyłącznej, nieograniczonej w czasie, nieodpłatnej licencji na korzystanie z treści pytań i odpowiedzi lub jej części na terytorium całego świata, na polach eksploatacji takich jak: zwielokrotnianie techniką analogową i cyfrową, wprowadzanie do pamięci komputera, wprowadzanie do sieci komputerowej lub multimedialnej, wprowadzanie do obrotu, najem, dzierżawa, publiczne udostępnianie w miejscu i czasie wybranym przez Usługodawcę, wyświetlanie, nadawanie, reemitowanie, odtwarzanie, umieszczanie odpowiedzi w bazach danych, wykorzystania odpowiedzi w celu promocji Usługodawcy i prezentacji odpowiedzi w Serwisie. Usunięcie Konta przez Profesjonalistę nie ma wpływu na obowiązywanie powyższej licencji.
 14. Odpowiadając na pytanie prywatne, Profesjonalista zezwala Usługodawcy na zanonimizowanie i moderację odpowiedzi oraz na jej umieszczenie i publiczne prezentowanie w Serwisie. Ust. 12 stosuje się.

§6. Profile Kancelarii, zweryfikowane Profile

 1. Utworzenie Profilu nowej Kancelarii wymaga podania co najmniej podstawowych informacji o niej.
 2. Podstawowe informacje o Kancelarii obejmują: nazwę kancelarii prawnej, kategorię, województwo, miejscowość, a także dane adresowe i kontaktowe.
 3. Każda Kancelaria może posiadać tylko jeden Profil. Niedozwolone jest utworzenie Profilu wspólnego dla kilku Kancelarii. Profile powtarzające się będą usuwane.
 4. Profil Kancelarii może dotyczyć tylko jednej fizycznej lokalizacji Kancelarii. Jeżeli Kancelaria ma kilka fizycznych lokalizacji, to każda z tych lokalizacji powinna zostać objęta osobnym Profilem.
 5. Właściciel może utworzyć Profil Kancelarii lub potwierdzić informacje zawarte na już istniejącym Profilu Kancelarii. W tym celu niezbędne jest dokonanie rejestracji w Serwisie.
 6. Profil utworzony lub potwierdzony przez Właściciela oznaczony jest, jako „Profil zweryfikowany”.
 7. Na Profilu zweryfikowanym Kancelarii Właściciel otrzymuje dodatkowe uprawnienia, a w szczególności może:
  1. edytować informacje o Kancelarii;
  2. dodać logotyp Kancelarii;
  3. przeglądać statystyki Kancelarii.
 8. Właściciel może zamieszczać w ramach Profilu Kancelarii jedynie logotyp Kancelarii. Właściciel wyraża zgodę na rozpowszechnianie i publiczne udostępnianie tego logotypu zamieszczonego przez siebie w Serwisie. W przypadku, gdy na logotyp Kancelarii udzielono prawa ochronnego na znak towarowy, Właściciel wyraża zgodę na korzystanie z tego logotypu w zakresie niezbędnym do świadczenia Usług przez Usługodawcę.
 9. Zabronione jest zamieszczanie logotypów nielicujących z charakterem Serwisu. Logotypy niespełniające powyższego kryterium mogą zostać usunięte przez Usługodawcę bez ostrzeżenia i konieczności powiadomienia Właściciela o tym fakcie.
 10. Usługodawca ma prawo odmówić opublikowania informacji na temat Kancelarii, a opublikowane informacje usunąć, jeżeli zostanie stwierdzona ich nieprawdziwość.

§7. Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie Usług. Rejestracja i logowanie.

 1. Zawarcie umowy o świadczenie Usług następuje poprzez (i) rejestrację w Serwisie, lub (ii) rejestrację w Serwisie za pomocą serwisu Facebook, lub (iii) zarezerwowanie terminu u Profesjonalisty za pomocą Kalendarza Wizyt, lub (iv) zadanie pytania zweryfikowanemu Profesjonaliście, lub (v) wystawienia swojego zlecenia na usługi prawne w Systemie aukcyjnym.
 2. Zawarcie umowy o świadczenie Usług wiąże się z wyrażeniem zgody na wszystkie warunki niniejszego Regulaminu bez konieczności składania w tym celu dodatkowych oświadczeń. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania Regulaminu.
 3. Zawierając umowę o świadczenie Usług Użytkownik, Profesjonalista lub Właściciel: potwierdza autentyczność podanych przez siebie danych.
 4. Zawierając umowę o świadczenie Usług Użytkownik, Profesjonalista lub Właściciel przyjmuje do wiadomości, że jego dane osobowe będą publicznie prezentowane w Internecie.
 5. Umowa o świadczenie Usług zostaje zawarta na czas nieokreślony.
 6. W celu Rejestracji Użytkownik lub Profesjonalista wypełnia formularz zamieszczony na stronie https://www.polecajprawnika.pl/rejestracja. Rejestracja jest również możliwa w procesie rezerwacji terminu u Profesjonalisty za pomocą Kalendarza Wizyt.
 7. Rejestracja i logowanie odbywa się za pomocą funkcjonalności udostępnionych przez Usługodawcę.
 8. W przypadku cofnięcia zgody na którykolwiek z warunków Regulaminu Użytkownik zobowiązany jest do natychmiastowego usunięcia swojego Konta lub zawiadomienia Usługodawcy o cofnięciu zgody.
 9. Użytkownikowi będącemu konsumentem w rozumieniu właściwych przepisów, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia, bez podania przyczyny. Odstąpienie od umowy następuje przez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie o odstąpieniu należy przesłać drogą elektroniczną na adres kontakt@polecajprawnika.pl. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem
 10. Usługodawca zapewnia Użytkownikom i Profesjonalistom dostęp do własnych danych osobowych oraz umożliwia ich poprawianie i uzupełnianie.
 11. Utworzenie nowego Profilu lub przejęcie przez Profesjonalistę istniejącego Profilu wymaga wypełnienia formularza. Profesjonalista może zostać poproszony o weryfikację posiadanych uprawnień do wykonywania zawodu lub posiadanych kwalifikacji zawodowych. Przesyłane przez Profesjonalistę informacje służą wyłącznie potwierdzeniu jego prawa do wykonywania zawodu. Brak przekazania powyższych informacji skutkuje brakiem możliwości utworzenia lub przejęcia Profilu.
 12. Użytkownik będący Właścicielem potwierdza swoje uprawnienia do administrowania Profilem Kancelarii. W takim przypadku Usługodawca rejestruje Użytkownika jako Właściciela.
 13. W przypadku pojawienia się uzasadnionych wątpliwości co do autentyczności wprowadzonych przez Użytkownika danych, Usługodawca może zażądać przedstawienia stosownych dokumentów potwierdzających te dane.
 14. Niedopuszczalne jest posiadanie przez jednego Użytkownika więcej niż jednego Konta.
 15. Zabrania się udostępniania swojego Konta osobom trzecim.
 16. Zabrania się korzystania z Kont należących do osób trzecich.
 17. Użytkownik może rozwiązać umowę o świadczenie Usług poprzez skasowanie swojego Konta.
 18. Profesjonalista może rozwiązać umowę o świadczenie Usług poprzez skasowanie swojego Konta
 19. Profesjonalista, który korzysta z Usług płatnych może rozwiązać umowę o świadczenie Usług poprzez skasowanie swojego Konta, z tym że okres wypowiedzenia umowy upływa z ostatnim dniem ważności Usługi płatnej, która zapada najpóźniej ze wszystkich posiadanych przez Profesjonalistę Usług płatnych.
 20. Usługodawca zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy o świadczenie Usług poprzez skasowanie Konta, jeżeli działanie Użytkownika lub Profesjonalisty jest niezgodne z prawem, Regulaminem lub godzi w wizerunek Serwisu. Wypowiedzenie ma skutek natychmiastowy Ust. 19 stosuje się.

§8. Odpowiedzialność

 1. Użytkownik i Profesjonalista są odpowiedzialni za bezpieczeństwo i zachowanie poufności swojego hasła do Profilu lub Konta. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nieuprawniony dostęp do Profilu lub Konta na skutek uzyskania dostępu do hasła przez osoby trzecie. W przypadku podejrzenia możliwości ujawnienia hasła osobom trzecim, Użytkownik i Profesjonalista zobowiązuje się niezwłocznie zmienić hasło lub skontaktować się w tym celu z Usługodawcą.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść i formę materiałów i informacji umieszczonych w Serwisie przez Użytkownika, Kancelarię lub Profesjonalistę. Usługodawca nie odpowiada za roszczenia Użytkowników, Kancelarii, Profesjonalistów oraz osób trzecich, których prawa i uzasadnione interesy zostały naruszone poprzez te materiały. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że Usługodawca nie jest zobowiązany do sprawdzenia lub weryfikacji materiałów lub informacji zamieszczanych przez Użytkowników.
 3. Użytkownik, Kancelaria lub Profesjonalista ponoszą pełną odpowiedzialność za złamanie prawa bądź szkodę wywołaną ich działaniami w Serwisie, w szczególności podaniem nieprawdziwych danych, ujawnieniem tajemnicy zawodowej, innej informacji poufnej lub tajemnicy przedsiębiorstwa, naruszeniem dóbr osobistych lub praw autorskich oraz praw pokrewnych.
 4. Usługodawca wyraźnie zastrzega, iż korzystanie z Serwisu i udostępnianych przez niego Usług odbywa się na wyłączne ryzyko Użytkownika lub Profesjonalisty. Wszelkie umieszczone w Serwisie informacje i materiały, a także dostarczane za pośrednictwem Serwisu usługi nie są objęte gwarancją co do ich wartości, przydatności, zupełności, kompletności czy użyteczności.
 5. Usługodawca nie odpowiada za wady fizyczne i prawne oferowanych Usług bezpłatnych oraz za należytą jakość towarów i usług bezpłatnych. Usługodawca nie odpowiada także za skutki niewykonania lub nienależytego wykonania zaciągniętych przez kogokolwiek, za pośrednictwem Serwisu, zobowiązań oraz zdolności tych osób do zaciągania zobowiązań.
 6. Odpowiedzialność Usługodawcy za należytą jakość towarów i usług odpłatnych określają przepisy szczególne, stanowiące podstawę świadczeń odpłatnych.
 7. Usługodawca nie udziela żadnej gwarancji prawidłowego działania Serwisu w całości albo w części.
 8. W przypadku otrzymania przez Usługodawcę urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Użytkownika lub Profesjonalistę i uniemożliwienia dostępu do tych danych, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności względem tego Użytkownika lub Profesjonalisty za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do tych danych.
 9. W stosunku do podmiotów innych niż konsumenci, Usługodawca odpowiada wyłącznie za szkody spowodowane z wyłącznej winy umyślnej Usługodawcy. Wyłączona jest odpowiedzialność Usługodawcy za utracone korzyści.
 10. PolecajPrawnika, w związku z usługami określonymi w §2 ust. 1-3 nie gwarantuje Profesjonalistom lub Kancelariom otrzymywania zleceń z Systemu aukcyjnego, otrzymywania określonej pozycji w wynikach wyszukiwania wyszukiwarek internetowych lub umieszczenia informacji o ich praktyce zawodowej na mapach internetowych, jak również nie zobowiązuje się, że wszyscy Profesjonaliści lub Kancelarie otrzymają zlecenia z Systemu aukcyjnego lub zostaną ujęci w wynikach wyszukiwania wyszukiwarek internetowych lub że informacja o ich praktykach zawodowej będzie umieszczona na mapach internetowych.
 11. PolecajPrawnika nie odpowiada za prawidłowość danych w wystawionych zleceniach i informacjach udzielonych przez Użytkowników lub Profesjonalistów oraz w wynikach wyszukiwania wyszukiwarek internetowych lub map internetowych.
 12. PolecajPrawnika nie odpowiada za jakość, rezultat, ewentualne szkody lub utracone korzyści w wyniku świadczenia usług prawnych przez Profesjonalistów lub Kancelarie na rzecz Użytkowników na podstawie zleceń wystawionych przez Użytkowników w Systemie aukcyjnym oraz innych informacji zamieszczonych w Serwisie.
 13. PolecajPrawnika nie odpowiada za dostępność i bezpieczeństwo systemów teleinformatycznych podmiotów zewnętrznych zintegrowanych z Serwisem za pomocą interfejsów API.

§9. Tryb zgłaszania zastrzeżeń i postępowania reklamacyjnego

 1. Usługodawca dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Serwisu oraz udzieli pomocy w rozwiązywaniu problemów związanych z jego funkcjonowaniem.
 2. Zastrzeżenia co do rzetelności opinii zawartych w Serwisie zgłasza się bezpośrednio przy danej opinii za pomocą przycisku „zgłoś”. Zgłoszenie zostanie rozpatrzone przez Usługodawcę w terminie 14 dni roboczych.
 3. Pozostałe zastrzeżenia, a także uwagi, sugestie i błędy strony można zgłaszać, pisząc na adres e-mail: kontakt@polecajprawnika.pl.
 4. Odpowiedzi na zgłoszenia będą udzielane na adres poczty elektronicznej Użytkownika lub Profesjonalisty.
 5. Zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu, problemy i uwagi związane ze świadczonymi usługami w ramach Serwisu mogą być reklamowane przez Użytkownika, Kancelarię lub Profesjonalistę w terminie 21 dni od daty zdarzenia, poprzez zgłoszenie na adres: kontakt@polecajprawnika.pl.
 6. Reklamacja rozpatrywana jest w terminie 21 dni od dnia jej wniesienia. Jeżeli termin ten nie będzie mógł być dotrzymany, Usługodawca powiadomi przed jego upływem o przyczynach opóźnienia i wyznaczy kolejny termin.
 7. Usługodawca zastrzega sobie prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpoznania, jeżeli wynikać ona będzie z nieznajomości niniejszego Regulaminu, jego załączników lub przepisów prawa. Reklamacje zawierające treści wulgarne lub obraźliwe wobec Usługodawcy nie będą rozpatrywane.

§10. Postanowienia końcowe

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu w ważnych przypadkach, w szczególności w przypadku zmiany funkcjonalności Serwisu, zmiany profilu działalności Usługodawcy lub zmiany przepisów prawa.
 2. O dokonanej zmianie Regulaminu Usługodawca poinformuje Użytkownika drogą poczty elektronicznej na wskazany adres e-mail lub w drodze korespondencji wewnętrznej kierowanej do Użytkownika przez mechanizm informatyczny na Konto Użytkownika, na 14 dni przed ich wejściem w życie.
 3. Użytkownik i Profesjonalista ponoszą odpowiedzialność za podanie adresu poczty elektronicznej, do którego nie posiadają dostępu, w szczególności adresu nieprawidłowego lub należącego do innego podmiotu, oraz wynikające z tego faktu skutki w postaci nieotrzymania powiadomienia określonego w ust. 2.
 4. Administratorem danych osobowych Użytkowników, Kancelarii, Profesjonalistów oraz osób działających w ich imieniu jest Usługodawca, który przetwarza wskazane dane osobowe na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) o ochronie danych (RODO) oraz zgodnie z Polityką Prywatności i Polityką dotyczącą plików Cookies.
 5. Administratorem danych osobowych osób innych niż wymienione w Ust. 4 powyżej, wprowadzonych przez Usługobiorcę do Serwisu, jest Usługobiorca. Przetwarzanie przez Usługodawcę danych dotyczących osób innych niż wymienione w Ust. 4 powyżej następuje na podstawie Umowy powierzenia przetwarzania danych, stanowiącej Załącznik nr 1 do Regulaminu. Załącznik stanowi integralną część Regulaminu.
 6. Prawem właściwym dla niniejszego Regulaminu oraz dla umowy o świadczenie Usług jest prawo polskie.
 7. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz Kodeksu cywilnego.
 8. Konsument, który zawarł umowę na odległość lub umowę poza lokalem przedsiębiorstwa Usługodawcy, ma prawo odstąpić od niej bez podawania przyczyny w terminie 14 dni kalendarzowych od jej zawarcia. W celu wyjaśnienia wszystkich wątpliwości za datę zawarcia umowy uznaje się datę aktywowania Usług płatnych na Koncie.
 9. Właściwym do rozstrzygania sporów wynikających ze świadczenia Usług, w przypadku sporów z Użytkownikami niebędącymi konsumentami jest sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy. Użytkownik będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania sporów przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Mazowieckim Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl oraz pod adresem: https://konsument.gov.pl/. Użytkownik będący konsumentem ma również możliwość skorzystania z unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

§11. Postanowienia dodatkowe

 1. PolecajPrawnika wskazuje, że jedną z cech Usługi Pakiet Premium jest umieszczenie Profili w wynikach wyszukiwania w Serwisie danej specjalizacji/kategorii na zasadach określonych w zakładce „Ranking” (lub analogicznej) dostępnej w Serwisie. PolecajPrawnika informuje, a Usługobiorca przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że w tym samym czasie u różnych Użytkowników Serwisu Profil danego Profesjonalisty może mieć różną pozycję w wynikach wyszukiwania. PolecajPrawnika nie gwarantuje określonego miejsca Profilu w wynikach wyszukiwania. Miejsce w wynikach wyszukiwania może różnić się w zależności od stopnia uzupełnienia Profilu, ocen i opinii o danym Profesjonaliście, zainteresowania Użytkowników danym Profesjonalistą, korzystaniem z Usług Pakiet Premium i Pakietu Premium Plus, liczby i charakteru opinii Użytkowników na temat danego Profesjonalisty.
 2. W celu promocji Serwisu oraz w celu zapewnienia możliwie wysokich wyników wyszukiwania Serwisu i poszczególnych Profesjonalistów w wyszukiwarkach internetowych, PolecajPrawnika może wykorzystywać płatne reklamy oferowane przez wyszukiwarki internetowe, takie jak Google lub inne podobne oraz inne analogiczne mechanizmy, w tym mechanizmy social media. PolecajPrawnika może również wykorzystywać usługę Google My Business, która pozwala umieścić informacje o Profesjonalistach i Usługobiorcach na mapach i wynikach wyszukiwania Google. PolecajPrawnika może również nawiązywać współpracę z innymi podmiotami działającymi w zakresie wyszukiwarek internetowych czy social mediów.
 3. W przypadku gdy inni klienci PolecajPrawnika zawarli ze PolecajPrawnika dodatkowe umowy o pozycjonowanie Profili w Serwisie, Profile tych klientów będą wyżej w wynikach wyszukiwania w Serwisie niż Profile przypisane do Usługobiorcy, który nie zawarł takiej umowy.
 4. Po zakończeniu Umowy Usługobiorca ma możliwość zawnioskować o eksport danych zapisanych na Koncie Usługobiorcy do powszechnie używanego formatu w celu pobrania z serwera Usługodawcy. Jest to odpłatna usługa dodatkowa, opłata wynosi 1000 zł netto (+ VAT). Z wnioskiem o wyeksportowanie danych i informacji można zwrócić się do 3 miesięcy od dnia zakończenia Umowy.
 5. Usługodawca zobowiązuje się niezwłocznie poinformować Usługobiorcę o każdym żądaniu dostępu do jego danych wystosowanym przez prokuraturę, sąd lub inne uprawnione organy państwowe. Postanowienia zdania poprzedniego nie stosuje się wyłącznie wówczas, gdy poinformowanie Usługobiorcę nie jest dopuszczalne na gruncie bezwzględnie wiążących przepisów prawa.
 6. PolecajPrawnika wskazuje Centrum Mediacji Izby Adwokackiej w Warszawie (Al. Ujazdowskie 49, 00-563 Warszawa centrum.mediacji@ora-warszawa.com.pl) jako centrum mediacji, które zapewnia co najmniej dwóch mediatorów, z pomocą których PolecajPrawnika jest gotowy podjąć próbę osiągnięcia porozumienia z Usługobiorcą co do pozasądowego rozstrzygnięcia sporów powstałych między PolecajPrawnika a w związku z Umową, w tym reklamacji, których nie udało się rozstrzygnąć w ramach wewnętrznego systemu reklamacyjnego. W przypadku skierowania sprawy do mediacji Usługobiorca zobowiązany jest do pokrycia rozsądnej części kosztów postępowania ustalanej przez mediatora.
 7. Próby osiągnięcia porozumienia w drodze mediacji co do rozstrzygnięcia sporu nie mają wpływu na prawa PolecajPrawnika i Usługobiorcy do wszczęcia postępowania sądowego w dowolnym momencie przed rozpoczęciem procesu mediacji, w trakcie jego trwania lub po jego zakończeniu.

Załącznik nr 1 – Umowa powierzenia danych